ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ Glossary    Contact Us
Search  
   
Browse by Category
ІСТОРИЧНЕ ПРИКАРПАТТЯ .: Географічна довідка .: Опис клімату, природних умов .: Природні ресурси

Природні ресурси

Природні ресурси


Івано-Франкiвська область - це край щедрої природи i багатих надр.

 

В областi розвiдано 160 родовищ 24-х видiв корисних копалин. На Iвано-Франкiвщинi залягають основнi запаси нафти i газу Карпатської нафтогазової провiнцiї. Найбiльшими за запасами серед нафтових родовищ є Долинське, нафтогазових - Биткiв-Бабчинське, газових - Богородчанське.

Неруднi мiнеральнi ресурси представлено значними запасами калiйних солей, що знаходяться в Калусько-Голинському родовищi. Крiм того, тут наявнi поклади магнiєвих солей. Мiжрегiональне значення мають родовища кухонної солi в Болеховi та Долинi. Iвано-Франкiвщина має великi запаси сировини для виробництва будiвельних матерiалiв. Це стосується вапнякiв (Липовецьке родовище), мергелiв (Межигiрсько-Дубовецьке), гончарних глин (Коломийське). Карпатськi гори також багатi на пiсковики, гравiй, галечники тощо. В Українських Карпатах є також невеликi поклади залiзних i марганцевих руд, мiдi, цинку, срiбла i золота.

 

У природно-ресурсному потенцiалi областi центральне мiсце посiдають лiсовi ресурси. При середнiй лiсистостi України в 14% цей показник для областi складає 43,5%. Лiсами покрита площа 606,5тис.га.

 

 Через територiю областi протiкають 8160 рiчок загальною довжиною 1554 км. 35% рiчок є гiрськими, придатними для розвитку водних видiв спорту. Тут формуються основнi стоки рiк Днiстра i Прута. Найбiльша рiка - Днiстер, довжина якої в межах областi дорiвнює 190 км. Другою за величиною рiкою, що протiкає територiєю областi, є Прут - лiва притока Дунаю. Рiки областi мають значнi запаси гiдроенергетичних ресурсiв (514 тис. кВт), що становить 10 вiдсоткiв вiд загальноукраїнських.

 

Українськi Карпати - найбiльш багатий на мiнеральнi води регiон держави. Тут нараховується понад 800 джерел мiнеральних вод усiх типiв.

 

http://www.if.gov.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=304

 


Чи була дана стаття корисна для вас?

Повязані статті

article Наша земля – це не лише чорноземи, а й вугілля, золото, уран…
Наша земля – це не лише чорноземи, а й...

  5-22-2007    Views: 1551   
article Тварини в Карпатах
Тварини в Карпатах

  12-25-2007    Views: 29692   
article Туристичні ресурси Івано-Франківської області
Туристичні ресурси Івано-Франківської області

  2-20-2007    Views: 3847   

Коментарі користувачів

Додати коментар
No comments have been posted.


.: Powered by Lore 1.5.4